O dotace z městského rozpočtu je možné žádat do 6. února

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje dotační programy pro rok 2019, které se týkají oblastí sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, kultury a volnočasových aktivit a sportu a tělovýchovy. Žádosti o finanční podporu je třeba odevzdat nejpozději do 6. února.

Žádosti se podávají na předepsaných formulářích dostupných v sekci Dokumenty/formuláře na webu města. Originál podepsaný statutárním zástupcem žadatele musí být podán do 6. února 2019 do 17.00 hodin buď osobně v informačním středisku magistrátu, nebo zaslaný poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 46601 Jablonec nad Nisou, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem Dotační program a přesným názvem příslušného dotačního programu. 

„Obálku dále opatřete razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zástupcem, je-li právnickou osobou. Navíc musí být viditelně označená též kontaktní adresou žadatele,“ doplňuje Jiří Kubsch z odboru humanitního, který má dotace na starosti. „Zároveň je třeba naskenovaný originál žádosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu pdf zaslat elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v příslušném dotačním programu, avšak doručení na e-mailovou adresu má pouze informativní charakter,“ upozorňuje Kubsch.

Žádost o dotaci je možné podat také elektronickou formou, a to buď prostřednictvím datové schránky MMJN se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf, ID datové schránky je wufbr2a, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu epodatelna@mestojablonec.cz. V obou případech musí být žádost také odeslaná nejpozději 6. února 2019 do 17.00 hodin. Za okamžik podání žádosti se považuje čas odeslání e-mailu nebo datové zprávy. 

„Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vyhověno,“ zdůrazňuje Jiří Kubsch. Podrobnosti naleznete v dotačních programech pro jednotlivé oblasti a v Zásadách pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou, které jsou k dispozici na webových stránkách města.