Frontální výuka ve škole děti nudí

Frontální výuka, kdy učitel pracuje hromadně se všemi žáky ve třídě jednou společnou formou a se stejným obsahem činnosti, více jak polovinu dětí ve škole nudí dokládá výzkum PISA 2009. Přesto se stále jedná o nečastěji využívanou metodou českého školství, kterou pamatuje asi každý. Pedagogové se sice snaží situaci změnit, ale bývá pro ně náročné začlenit nové metody a poznatky z praxe. 

Tvůrci projektu Krajina – nejkrásnější učebnice II. zareagovali na potřebu pedagogů získat dlouhodobější podporu a inspiraci k inovacím ve výuce a vytvořili dlouhodobý nadregionálně využitelný vzdělávací program, kdy zpracování tématiky krajiny posloužilo jako účinný nástroj k prohlubování mezipředmětové spolupráce a rozvoji požadovaných klíčových kompetencí žáků a studentů, stejně tak jako začlenění průřezového tématu environmetnální výchovy do vyučování. 
 
Lektorka ekovýchovy ve sdřužení Čmelák, Mgr. Monika Hošková DiS., dodává: „Projekt staví především na moderních aktivizujících metodách, projektovém vyučování a metodách konstruktivismu a kritického myšlení, které vedou efektivně k rozvoji znalostí, dovedností a posunu v postojích žáků.“ 
 
Metodička  Bc. Veronika Mašková doplňuje: „Žáci, kteří prošli projektem Krajina, nejkrásnější učebnice II dokážou efektivněji pracovat s texty samostatně i v týmech. Lépe dovedou vybrat podstatné informace a předat je spolužákům. A co je důležité, nelekají se, když vidí, že budou pracovat s delším textem.“ 
 
Do projektu Krajina – nejkrásnější učebnice II. se zapojily stovky pedagogů, studentů a žáků ze základních a středních škol ze čtyř krajů - Libereckého, Královéhradeckého, Ústeckého a Středočeského. Vyvrcholením celého projektu je týdenní soustředění 20 pedagogů z celé České republiky od 29.6. do 6.7. 2013 v Jizerských horách.